Byalagets stadgar

Stadgar intresseföreningen Sandviks Byalag 

§1. Föreningens benämning är Intresseföreningen Sandviks Byalag

§2. Föreningen har sitt säte i Sandvik och skall vara politiskt obunden

§3. Föreningen har till ändamål att verka för en positiv utveckling av Sandviks samhälle till  gagn för permanent och fritidsboende och värna om den särprägel som är utmärkande för Sandvik med avseende på dess kulturella profil och omgivningar med höga skönhetsvärden. Verksamheten skall syfta till att genom bevakning och remissyttranden stödja Sandviksborna gentemot övergripande kommunala och privata intressen och skall främst inriktas på frågor som rör samhällsservice, turism, affärs- och industrietableringar.

§4. Styrelsen, som väljs på ordinarie årsmöte skall bestå av fem ledamöter och en suppleant. Ledamöterna fördelas på en ordförande, en sekreterare, en kassör och två extra ledamöter. Sekreterare och kassör väljs på två år och övriga på ett år.

§5. För att styrelsen ska vara beslutsför erfordras att dess ordinarie ledamöter behörigen kallats till sammanträdet samt att minst tre närvarande ledamöter, ordinarie eller suppleant är ense om beslutet. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§6. Föreningen håller medlemsmöten två gånger om året varav ett är årsmöte som skall hållas andra lördagen i juli. Kallelsen anslås på Byalagets anslagstavla och hemsidan. Vid varje möte upprättas röstlängd. Omröstning sker öppet såvida ej annat beslutas och efter enkel majoritet. Vid öppen omröstning har ordföranden vid lika röstetal utslagsröst. Vid sluten omröstning och personval avgör lotten.

Vid allmänt årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
 2. Val av sekreterare och två justeringsmän för mötet
 3. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst
 4. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse för det förflutna räkenskapsåret
 5. Anmälan av revisionsberättelse
 6. Frågan om fastställande av balansräkning för det förflutna räkenskapsåret
 7. Fastställandet av årsavgift för nästföljande år
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Val av föreningens ordförande
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av revisorer och revisorssuppleant
 12. Val av valberedning, två medlemmar varav en skall vara sammankallande utses.
 13. Ärenden som styrelsen har hänskjutit till avgörande av årsmötet eller som medlem senast en månad före årsmötet hos styrelsen skriftligen begärt att få behandlat på årsmötet.

§7. Extra möte med föreningen skall hållas då styrelsen så beslutar eller på begäran av enskilda medlemmar representerande minst 20 % av till föreningen anslutna personer. Kallelse till extra möte skall av styrelsen skickas ut senast två veckor i förväg och däri skall anges det eller de ärenden som skall förekomma.

§8. För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning skall årsmötet utse två revisorer jämte en suppleant. Revisorer skall väljas för ett år. Revisionen skall vara verkställd senast tre veckor före årsmötet.

§9. Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar. 

§10. Över förvaltningen av föreningens skall styrelsen låta föra fullständiga räkenskaper, vilka avslutas kalenderår. räkenskaperna jämte tillhörande verifikationer skall före utgången av februari månad varje år avlämnas till revisorerna åtföljda av en av styrelsen avfattad redogörelse för föreningens verksamhet under det gångna året.

§11. Rätt till medlemskap med rösträtt skall tillkomma fritids- och permanentboenden med fastighet i Sandviks samhälle. Med Sandvik menas därvid området enligt kartan för Sandvik vägförening. En fastighet med eget boende ger en röst. Övriga myndiga familjemedlemmar eller folk som bor i Sandvik med hyreskontrakt (avtalstid minimum 6 månader) har rätt till medlemskap med motions och närvarorätt men utan rösträtt. Halv årsavgift skall utgå för dess så kallade motionsmedlemmar.

§12. Medlem som vill säga upp sitt medlemskap i föreningen skall utgöra detta skriftligen. Uppsägningstiden är ett år. Medlem som bryter mot stadgarnas anda och mening må ute-slutas ur föreningen. Beslut fattas av föreningsstämman. Utesluten medlem skall genast vara förlustig rätten att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§13. Beslut om ändring av dess stadgar i övrigt fattas på ordinarie årsmöte och skall för att bli gällande antagas vid två på varandra följande sammanträden. För beslut erfordras bifall av minst 75 % av de i omröstningen deltagande.

§14. Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande årsmöten varvid för beslut erfordras bifall av minst 75 % av de i omröstningen deltagande. Föreningen skall upplösas om medlemsantalet understiger 30 % av det potentiella röstberättigade medlemsunderlaget vid en tidsföljd av två på varandra följande årsmöten. De behållna medlen skall därvid tillfalla i första hand Sandviks Byggnadsförening och i andra hand Borgholms kommun.

Att förestående stadgar för Intresseföreningen Sandviks Byalag antagits vid konstituerande sammanträde med medlemmarna den 30 april 1990 intygas härmed.

Sandvik 30 april 1990

Styrelsen

Oskar Hellberg Mats Ekelund Sven Gunnarsson

Sten Andersson Eje Lindbäck 

(Original undertecknat finns i ordförandens pärm)

  

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.