Byalagets verksamhetsberättelse 2019…..

Sandviks Byalag har som mål att verka för en positiv utveckling av Sandviks samhälle och värna om den särprägel som utmärker Sandvik. Genom bevakning och remissyttranden ska byalaget stödja Sandviksborna vid övergripande kommunala beslut och privata intressen. 

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Swante Friberg, Sekreterare: Jörgen Bödmar, Kassör: Maria Assarsson, Ledamot: Per Thege, Ledamot: Johan von Reis, Suppleant: Ulf Larsson

Fyra protokollförda styrelsemöten har hållits under året, dvs 21/4, 20/6, 22/7 och 1/9.   Antalet fastigheter som är medlemmar föreningen är 77, vilket i stort är oförändrat antal medlemmar jämfört med föregående år. Årsavgiften har varit oförändrat 100 kr per fastighet. Under året har 6 medlemsbrev skickats ut via mail till medlemmarna om aktiviteter på gång. Informationen läggs också ut på hemsidan sandvikshamn.se. Viktiga meddelanden sätts samtidigt upp på byalagets informationstavla på utsidan av Hamnkontoret.

Händelser under 2019 

 • Städning av badplatsen genomfördes under påskdagen och i anslutning till årsmötet.
 • Våra gemensamma aktiviteter genomfördes planenligt. Valborgsmässofirandet hölls på Nabben med fackeltåg, brasa, körsång och vårtal.  Midsommarfirande anordnades traditionsenligt i Stenhuggarparken med dans runt majstången och dragspelsmusik. Byalagets grillkväll för alla medlemmar anordnades den 13 juli i Stenhuggarparken.
 • En hjärtstartare finns nu i Sandviks hamn (Obs ny plats i paviljongen mitt emot Hamnkrogen). Genom två sponsorer (Restaurangen Sandviks Fisk och Kök och Etail Edvice AB) och ett mindre bidrag ifrån byalaget har detta varit möjligt. Monica Ekstrand-Bödmar höll under augusti månad mycket uppskattade kurstillfällen om hjärt-/lungräddning. 
 • Mobiloperatören 3:s bygglovsansökan om en 30 m hög mobilmast vid södra delen av badplatsen har byalaget protesterat emot och stött sakägaren i sin överklagan då den skulle vara ett stort ingrepp i skyddsvärd natur. Byalagets olika aktiviteter bidrog sannolikt till att ärendet bordlades. Men alternativa placeringar som byalaget har föreslagit har ansetts som tekniskt olämpliga. 
 • Byalaget har till kommunen fört fram behovet av reparations- och förbättringsåtgärder i hamnen (södra piren är sönderrostad) och en badstege. Lagning av södra piren och en badstege har prioriterats av Borgholms Energi.
 • Byalaget har skickat en skrivelse till trafikverket om hastighetsbegränsning sommartid på väg 984 mellan Södvik -Sandvik. Trafikverket avslog byalagets begäran. Härefter har byalaget skickat en skrivelse till länsstyrelsen om behovet av cykel-/gångväg för att få en säkrare väg till Sandvik. Även denna har avslagits.     
 • Styrelsen har upprättat ett administrativt kostnadsfritt system för att dokumentera vad som händer i föreningen, Google Suite. Systemet möjliggör för styrelsen att dela dokument, redigera samt e-posta på ett enkelt vis.  Vi får också tillgång till samma information i realtid. Systemet underlättar också att ha videomöten.

Utblick 2020

De årligen återkommande evenemangen har lidit av pandemin med det nya coronaviruset.

I år fick valborgsfirandet ställas in. Vi lyckades dock med att elda upp brasan under trygga omständigheter. Det populära midsommarfirandet ställdes in och blev i stället endast en midsommarstång som tacknämligt majades av paren Hessling och Wickström. Den årliga grillfesten fick också ställas in.

Styrelsemöten har genomförts digitalt, vilket inneburit att den flödande kreativitet som kännetecknar ett bra styrelsemöte, har varit något hämmad. Trots detta har följande viktiga insatser gjorts för att påverka Sandviks utveckling.

 • Fortsatta samtal med kommunen och skrivelser om den planerade 30 m höga nya mobilmasten, vilket utmynnat i byalagets skriftligen inlämnade synpunkter samt understödjandet av gemensamma och individuella överklaganden av beviljat bygglov. Sakägare har därigenom överklagat till Länsstyrelsen.
 • Medborgarförslag med påpekandet av bristande underhåll av omklädningshytterna och den södra piren i Sandvik. Nya påstötningar om behovet av en badbrygga på utsidan av piren har dessutom gjorts.
 • Utredning om nya rutiner för vägkantsslåtter inom Sandviks vägsamfällighet för att gynna blomning och biologisk mångfald har genomförts och antagits av vägföreningen. Se artikel på hemsidan sandvikshamn.se
 • För att gå vidare i frågan om en säkrare väg mellan Sandvik och väg 136 kommer byalaget genomföra en enkel förstudie om förutsättningarna för en trafikseparerad cykel- och gångbana mellan Sandvik och Södvik. 
 • Byalaget har hos kommunen begärt att de tar ansvar för tillsyn och underhåll och kostnader av hjärtstartaren under sommarhalvåret. Kommunen har lämnat positivt besked och hamnkaptenen blir ansvarig och kommunen tar på sig kostnader för detta.      

Sandvik 14 juli  2020

Swante Friberg             Jörgen Bödmar               Maria Assarsson

        

Johan von Reis             Per Thege                          Ulf Larsson

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.