Protokoll fört vid årsmöte Sandviks Byalag 2020-08-15…..

1. Ordföranden öppnade mötet.

2. Dagordningen godkändes 

3. Till ordförande valdes Swante Friberg

4. Till sekreterare valdes Jörgen Bödmar

5. Till justeringsmän valdes Mats Ekelund och Ronny Cedertorn

6. Mötet tillstyrker att årsmötet var utlyst enligt stadgarna.

7. Kassören Maria Assarsson läste verksamhetsberättelsen, (bifogas)

8. Kassören Maria Assarsson gick igenom den ekonomiska rapporten, (bifogas)

9. Kassören Maria Assarsson läste revisorernas utlåtande 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

11. Diskussion om årsavgiftens storlek ledde till att mötet  beslutade att från 2021 höja den till 150 kr per fastighet.

12. En stadgeförändring med beslut två i ordning togs. Beslutet innebär att medlemmar som ej erlägger medlemsavgift trots påminnelser utesluts ur föreningen i samband med sista påminnelsen där meddelande påtalar att så sker.

13. Valberedningen föreslog följande nyval/omval.

  • Ordförande omval 1 år; Swante Friberg
  • Ledamot omval 2 år; Johan von Reis
  • Ledamot nyval 2 år, Ewa Britt Svensson
  • Suppleant nyval 1 år; Esbjörn Jovlunden
  • Revisor 1  år Gösta Karlsson,  revisorssuppleant 1 år Mats Ekelund
  • Valberedning 1 år, Bo Wikström och Inger Ekelund

Samtliga förslag godkändes av mötet

Kvarstår 1 år gör Jörgen Bödmar och Per Thege

14. Inga inkomna motioner redovisades

15. Övriga frågor. Swante Friberg (Ordf) inbjöd till diskussion om vad vi ska arbeta med det kommande året och flera förslag diskuterades.

  • Förslag på att informera om sänkt hastighet på Östra alvarvägen. Kanske ha en fartvisare som visar aktuell hastighet. Även medel att sänka hastigheten på kustvägen och Norra Långgatan diskuterades. Det beslutades att vi ska informera medlemmar om att hålla låg hastighet i nyhetsbrev och att skriva till Länsstyrelsen och be om åtgärder för att få ner hastigheten t. ex genom väggupp eller andra sätt.
  • Swante informerade om de projekt vi redan har igång, föranalys av möjligheterna till en cykelväg Sandvik – Södvik, upprustning av omklädningshytter och södra piren. 
  • En diskussion om överklagande av den nya telemasten följde. De som tidigare har skrivit till kommunen i ärendet har möjlighet att överklaga vidare till mark- och miljödomstolen inom kort. Det beslutades att styrelsen vidare ska bevaka ärendet och hålla medlemmarna informerade.
  • Ordförande föreslog att det bildas en liten referensgrupp för den kommande detaljplanen längs med Kvarngatans norra del. 

16. Ordförande tackade alla 30 närvarande och avslutade mötet som hade hållits i Corona 

anpassad miljö på Sandvik Fisk och köksveranda under sol och blå himmel.

Vid protokollet

Jörgen Bödmar

Sekreterare 

Mats Ekelund Justerare

Ronny Cedertorn Justerare

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.