Protokoll fört vid sommarmötet med Sandviks byalag 2011-07-09

1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande och sekreterare valdes Leif Persson respektive Ulla Hård.

3. Till justeringsmän valdes Dag Nial och Jackie Sundvall.

4. Dagordningen godkändes.

5. Ulf Thörnqvist föredrog revisionsberättelsen för 2010.

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

7. Uppföljning av frågor från årsmötet 2011:

a) Anslagstavlan vid Trossen justerad

b) Bojar i badviken är på plats

c) Borgholm Energi kommer inte att sätta upp gungställning i Stenhuggarparken

d) Byalaget sponsar som tidigare år musikunderhållningen som detta år äger rum 13 juli vid  Hamnkrogen

8. Aktuell ekonomirapport lämnades av Peter Bagge av vilken framgick att byalagets ekonomi är god. Vidare upplystes att för närvarande har 77 medlemmar betalat årsavgiften à 100 kr och att  PG-nummer till byalaget finns på hemsidan ”Sandvikshamn.se” och att ”utskick” av inbetalningskort  har skett genom direkt utdelning i brevlådorna.

9. Städning av stranden och närområden upplystes ha ägt rum enligt plan i dag. Grillfesten i Stenhuggarparken skulle komma att äga rum i dag kl. 19.00.

10. Valborgsmässofirandet hade avlöpt mycket bra.

11.  Peter Hermeth redogjorde för ett mycket uppskattat och välbesökt midsommarfirande i Stenhuggarparken. Han vädjade till deltagarna att inför nästa års firande bidraga med blommor till midsommarstången. ”Lövandet” av stången påbörjas kl. 11.00 på midsommaraftonen.

12. Trafiksituationen i Sandvik diskuterades. Det upplystes av vägföreningens ordförande att gropar och sprickor i vägarna skall inspekteras av vägföreningen och att det enligt vägföreningens mening ej råder någon bra parkeringssituation på Södra Långgatan. Vidare nämndes att det är mycket trafik på Norra Långgatan och att många biltrafikanter kör för fort. I anledning härav föreslogs att eventuellt sätta upp ytterligare en skylt som visar 30 km som högsta tillåtna hastighet norrut från ICA. Vägföreningens ordförande informerade därvid att privata skyltar ej är tillåtna att sätta upp. Från flera närvarande uttalades att det överlag är för hög trafikhastighet i Sandvik.

13. Skyltarna vid stenhyveln i Stenhuggarparken skall ses över.

14. Skötsel och ansvar beträffande allmänna gemensamma områden i Sandvik dikuterades. Frågan ställdes hur förhållandet ser ut mellan vägföreningen – kommunen – byalaget. Monica Wikström, vägföreningens ordförande, informerade att vägföreningen ansvarar för skötsel av Stenhuggarparken samt att bylaget och vägföreningen har ”fria händer” att rensa vegetation ner mot stranden. Det beslutades att ett möte skulle äga rum måndagen 11 juli 2011 kl 10.00 på stranden för att gemensamt avgöra vilka buskar och träd som skall tas bort. Det besämdes vidare att  träd och buskar som skall stå kvar  skall ”vitmarkeras”. Innan någon avverkning skulle ske beslutades att så långt möjligt inhämta närmast berörda personers synpunkter. Det framhölls vikten av att särskilt inhämta fasta boendes synpunkter. Svante Friberg föreslog ett chat-forum på hemsidan Sandvikshamn.se för att diskutera hur vi vill att vegetationen i Sandvik skall vara. Plan- och byggnadslagen är överordnad men rör endast trafikolägenheter rörande vegetation.

Fråga uppkom att samordna vägföreningen och byalaget med syfte att därigenom engagera alla boende i Sandvik. En första åtgärd för att i praktisk mening åstadkomma detta kunde vara att senarelägga vägföreningens årsmöte till en tidpunkt på året när flera boende i Sandvik har möjlighet att deltaga. Det upplystes att en sådan senareläggning kan ske genom en ändring av vägföreningens stadgar.

15. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Ulla Hård

Justeras:

Leif Persson

Dag Nial

Jackie Sundvall

1 tanke på “Protokoll fört vid sommarmötet med Sandviks byalag 2011-07-09”

  1. Jag läser i protokollet att vägtrafiken i Sandvik har diskuterats. Här nämns Sandviks norra del som ett problemområde. Det som inte diskuterats är södra området med Kvarngatan. Här körs det fort både av turister, post och sommarboende, en gata med många utfarter!!
    Att göra denna gata till återvändsgata, gågata eller plasera fartgupp sommartid är nödvändigt!
    Många barn, med och utan cykel, promenerande med hundar, utkörning från tomter, sker här.
    Förutsätter att styrelsen för föreningen vidtager åtgärder även på denna del av Sandvik. Om inte annat, tydliga 30-skyltar!! Har annonserat problemet tidigare utan svar från styrelsen?

    Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.