Protokoll från byalagets årsmöte mm

Nedan hittar ni protokoll från Byalagets årsmöte och från det konstituerande styrelsemötet.

Glöm inte att betala medlemsavgiften på 100 kr till pg 440966-0 och samtidigt ange e-posten.

Vi vill också påminna om det rådande grillningsförbudet.

PROTOKOLL SANDVIKS BYALAGS ÅRSMÖTE 14 JULI 2018 AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2017

1. Årsmötet öppnades

Ordförande Ronny Cedertorn hälsade alla 28 medlemmar välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande av årsmötet

Till ordförande valdes Ronny Cedertorn.

4. Val av sekreterare till årsmötet

Till sekreterare valdes Maria Assarsson

5. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Swante Friberg och Christer Hessling.

6. Kallelse till årsmötet

Mötet godkände kallelsen till årsmötet.

7. Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

8. Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2017 lästes upp och godkändes.

9. Revisionsberättelse

Revisor Ulf Törnqvist lämnade en ren revisionsberättelse.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet gav innevarande styrelse ansvarsfrihet för 2017.

11. Fastställande av årsavgift för år 2019

Årsavgiften för 2019 beslöts vara oförändrad, dvs 100 kr per hushåll.

12. Val av ledamöter

Ronny Cedertorn omvaldes till ordförande för 1 år.

Peter Bagge omvaldes och Johan von Reis och Per Thege valdes som nya ledamöter. Samtidigt har Britt Niklasson och Fredrik Lundmark valt att sluta sitt arbete i styrelsen. Vi tackar dem för deras insatser för byalaget.

Ulf Larsson omvaldes som suppleant för 1 år.

Till revisor omvaldes Ulf Törnqvist liksom Gösta Karlsson som suppleant.

Till valberedning omvaldes Bo Wikström och Inger Eklund för 1 år.

13. Inkomna motioner

Inga motioner från medlemmarna har inkommit till årsstämman. Styrelsen har en motion som rör föreningens stadgar.

I stadgarna sägs att utträde ur föreningen ska ske skriftligt och uppsägningstiden är 1 år. Styrelsen föreslår att denna skrivning utgår och ersätts med ”att om årsavgiften inte har erlagts före 31/12 så utgår medlemmen automatiskt ur föreningen”. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. För att vinna laga kraft ska även årsmötet 2019 besluta om stadgeändringen.

14. Information om fiber

Ronny informerade kort om läget vad gäller IP- ONLY. 1:a kvartalet 2019 ska alla fått fiber inkopplat. Många i Sandviks by har redan fått denna inkopplad och det har fungerat bra med få störningar.

Däremot finns det mycket arbete som återstår vad gäller återställning. T ex har övergångarna (dragningar över väg) blivit dubbelt så många som överenskommits och även vägkanterna är på sina håll väldigt trasiga. Vägföreningen har kontakten med IP-ONLY om detta. Vägföreningen anser dock inte att man kan vänta till efter vintern med att asfaltera vägarna och planerar en upphandling för återställningen för att sedan kräva ersättning från IP-ONLY.

För skador på den egna tomten får fastighetsägaren själv ta kontakt med BRS i Visby. Skador som gäller gräsmatta eller plattor ersätts inte.

15.​ Övriga frågor

Reparation av brunnen

Swante Friberg informerade om brunnen i backen på Stenhuggarvägen som har blivit kraftigt demolerad efter att en bilist backat på den och sedan smitit. Brunnen ägs av Borgholms kommun. Drift och underhåll åligger Vägsamfälligheten (Vägföreningen). Vägföreningen anser dock inte att man preliminärt har ekonomiska möjligheter att reparera brunnen pga. höga återställningskostnader efter fiberdragningen.  Swante har därför frågat en tidigare stenarbetare om han kan åta sig att reparera brunnen mot en ideell ersättning (1-2 tkr). Årsmötet tyckte att en reparation är viktig för att bevara brunnen som en del av det historiska Sandvik och mötet hade inte heller något att erinra mot att snabbt reparera brunnen och att initialt stå för den kostnaden. Men mötet ansåg det viktigt att söka ersättning för utläggen då byalaget inte primärt är ansvarigt för reparationen. Swante fick uppdraget att kontakta Borgholms kommun för att via kommunen kräva ersättning från trafikförsäkringens fond för liknande skador alternativt via vägföreningen.

Restaurering av Knisa mosse

I dagsläget finns ingen fungerande skötsel av Knisa Mosse. Sjön har tagits över av karpfisk (sutare), vilket gör att allt annat liv i sjön har i stort sett upphört. Detta har i sin tur lett till att många fåglar övergivit mossen.

Ett arbete har på initiativ från Swante Friberg inletts för ett namnbyte av mossen till Drottning Victorias naturreservat Knisa mosse. Förhoppningen är att Kronprinsessan ska åta sig rollen som personlig beskyddare av mossen. Årsmötet ställer sig bakom en arbetsgrupp under Swantes ledning. Niclas Gustavsson anslöt sig till gruppen. Kontakta Swante om du vill vara med.

Arbetsgrupp för midsommarfirandet

Samma arbetsgrupp som tidigare fick uppdraget för midsommarfirandet år 2019, dvs Hessling, Wikström och Watt.

Sandviksmästerskapen i Golf (Källa golfbana)

Ronny informerade om Sandviksmästerskapen den 25 juli. Anmälan gör senast den 21 juli till Inger Eklund.

Trafiksituationen på anslutningsvägen till väg 136

Ulf Larsson tog upp att hastigheten är hög på anslutningsvägen och att många cyklar eller går där för att besöka Södvik eller ta bussen som stannar ute på väg 136. Ulf fick i uppdrag att formulera ett förslag till skrivelse till kommunen.

Mats Eklund nämnde att han har varit i kontakt med kommunen om kustvägen som ingår i cykelleden på Öland. Hastigheten på vägen är för hög och skyltningen om 70 km/timmen är inte lämpligt. Byalaget får följa upp detta.

Yttre pir i hamnen

Ronny informerade kort om medborgarförslag angående anläggande av en yttre pir får att få en mer skyddad hamn. Medborgarförslaget har inte varit uppe i fullmäktige ännu. Nästa fullmäktige är 20/8. Troligtvis blir det ett direktiv till Borgholm energi att titta på förslaget.

16.​ Mötets avslutande 

Mötet avslutades och ordföranden tackade för uppmärksamheten och välkomnade till grillfesten i Stenhuggarparken kl. 19.00.

Vid protokollet: Maria Assarsson​​​

Justeras: Ronny Cederton, Swante Friberg, ​​​Christer Hessling

=========================

Sandviks byalag​ 2018-07-15

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2018-07-15

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande​: Ronny Cedertorn (1 år)    

xcedro@gmail.com

Sekr​​etersre: Maria Assarsson (1 år kvar)​​

maria.assarsson@telia.com

Kassör​​: Peter Bagge (2 år)

​​peter.bagge@gmail.com

Ledamot​​: Johan von Reis (1 år)

​​vonreisjohan@gmail.com

Ledamot​​: Per Thege (1 år)

​​perthege@me.com

Suppleant​​: Ulf Larsson (1 år)

​​048010697@telia.com

Valberedning: Bo Wikström

​​bo@wikstrom.biz

​​Inger Ekelund

​​inger.ak.ekelund@gmail.com

Revisor​​: Ulf Törnqvist

​​ulfthornqvist@hotmail.com

Revisor suppleant​: Gösta Karlsson

​​gosta.anita@allt2.se

Nästa styrelsemöte bestämdes till 2017-08-12 kl. 10.00 hos Ronny Sandviks Bruksgatan 18.

Ronny mailar ut medlemsmatrikeln uppdaterad efter årsmötet så att vi ser vilka som har betalt och vilka som saknar maildress, så kan vi påminna våra hushåll i grannskapet.

Vid protokollet

Maria Assarsson

Sekreterare

1 tanke på “Protokoll från byalagets årsmöte mm”

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.