Rapport om Sandviks Byalags arbete mot mastutbyggnaden…….

Efter årsmötets beslut för en skrivelse till kommunen (se skrivelsen nedan) som innehöll alla  goda argument mot en ny hög mobiloperatörsmast vid badstranden i Sandvik har följande hänt:

Arbetsgruppen för skrivelsen gjorde ett gott arbete och den slutgiltiga skrivelsens lydelse fastslogs av styrelsen. Därefter tog styrelsen kontakt med PO Persson som också är medlem i Byalaget och som har bidragit med sitt kunnande om exploteringsproscessen i stort och med sin erfarenhet av hur Borgholm kommun fungerar specifikt.

Bygglovsansökan kommer att behandlas i Miljö- och Byggnadsnämnden den 29/8. Det finns en stor möjlighet att flera stora partier kommer att avslå ett bygglov p.g.a. mastlägets uppenbara olämplighet.

Tyvärr kan ett sånt beslut endast innebära en fördröjning då andra mastbyggen i kommunen alltid fått grönt ljus av Länsstyrelsen.

Vi har därför flera gånger haft kontakt med bolaget som är ansvarigt för mobiloperatören 3:s utbyggnad. De hävdar att den av oss föreslagna mastplaceringen är tekniskt olämplig. Vi förstår inte på vilket sätt.

Det kan vara så att vår enda kvarvarande förhoppning är att den utdragna rättsprocess (i bästa fall 3 år) som vi argumenterat för och beskrivit i kontakt med bolaget gör att de kan ändra sig.

Vi försöker återkomma med fler detaljer efter 29/8.

För styrelsen Swante Friberg och Jörgen Bödmar.

===========================

Skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden, Borgholms kommun angående planer på en ny mobilmast vid badstranden i Sandvik.

Det har kommit till Sandviks Byalags kännedom att det pågår ett planförfarande för byggandet av ytterligare en hög (36 meter) mobilmast i regi av bolaget Hi3G Access AB i anslutning till badplatsen i Sandviks kustsamhälle.

Den föreslagna placeringen är helt olämplig och bör avvisas av flera skäl.

Det finns alternativa placeringar som på likvärdigt eller bättre sätt tillgodoser mobiloperatörens önskemål om täckning och kapacitet.

Hela Stenkusten där området för den tilltänkta masten ligger omfattas idag av landskapsbildsskydd. Placeringen bryter mot skyddet och utgör ett starkt förfulande inslag  i landskapsbilden i denna attraktiva och känsliga kustmiljö. Området är också av riksintresse för rörligt friluftsliv och kulturlandskapet har mycket höga värden.

Att tillföra ett främmande element av industrikaraktär mitt i denna miljö är således ett brott mot de unika kulturvärden som har gjort Sandvik så populärt.

Placeringen är dessutom i direkt störande anslutning till fastigheter och påverkar många fastigheters utsikt negativt.

Vid platsen för mastens tänkta placering är det många aktiviteter sommartid med parkering samt gång- och cykelstråk till stranden. Dessutom åretrunttransporter till närbelägna fastigheter.

En normal mobilmast för 4G har en täckningsradie på upp till 10 km vid fri sikt, (för 5G något lägre}. Vid en lämplig placering på landborgen vinner operatören ca 10 höjdmeter i förhållande till stranden. Detta innebär att man vinner terräng i alla riktningar. En förskjutning på några hundratal meter norrut kan rimligen inte försämra de tekniska förutsättningarna. Täckningen i byn och hamnen kan operatören styra med modern antennteknik.

Vid vårt ordinarie årsmöte 2019-07-13 har Byalaget noga gått igenom förutsättningarna för masten och samhällets mobilförsörjning. Med stöd av årsmötets beslut uppmanar Sandviks Byalag därför kommunen:

– Att avslå mobiloperatörens förslag
– Att i det fortsatta planförfarandet prioritera en placering som inte är i direkt anslutning till bebyggelse
– Att kommunen därför  bär verka för en placering på kommunal mark inom vattenverket där elförsörjning, vägar och inhängnad redan finnes och övriga tekniska anläggningar är samlade. 

Sandviks Byalag är öppen för en dialog med de inblandade parterna.

Sandvik, Borgholms kommun  2019-07-22

                                                                                                                                                                                             Swante Friberg, ordförande Sandviks Byalag

Telefon 0733-205602

e-mail; swante.friberg@gmail.com

Postadress; Rinkaby 271, 388 92 Ljungbyholm

Sandviks Byalag är en ideell förening för att tillvarata orten Sandviks långsiktiga intressen för en utveckling till en ännu mer attraktiv miljö för fastboende, tillfälliga gäster, sommargäster och näringsliv. Medlemmarna består av 80 fastighetsägare som representerar merparten av Sandviks fastighetsägare.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.